Copyright 2020 - Custom text here
 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 

 

 

 

 

1) Wstęp

2) Opis innowacji

3) Założenia innowacji

4) Ewaluacja

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

 

„Zapytałam dziecko niosące świeczkę:
- Skąd pochodzi to światło?
Chłopczyk natychmiast ją zdmuchnął.
- Powiedz mi, dokąd teraz odeszło – odparł: – Wtedy ja powiem ci skąd pochodzi.”

Jonathan Carroll - Poza ciszą


B
ezpieczeństwo szeroko rozumiane, jest dla rodziców, opiekunów  i nauczycieli fundamentalnym czynnikiem w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych. W podejmowanych różnorodnych działaniach kierunkowych z dzieckiem zawsze należy zwracać należytą uwagę na zachowanie jego bezpieczeństwa. Od podstawowych jak przestrzeganie zasad, bezpieczne korzystanie z urządzeń, bezpieczne poruszanie się po drodze, użytkowanie zabawek  przejście do celów wyższych jak zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, poczucia pewności poczynań i spokoju we współdziałaniu z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, wdrożenie i rozwijanie zachowań odpowiedzialnych sprzyja budowaniu prawidłowych relacji społecznych, rozwoju intuicji i myślenia przyczynowo- skutkowego, a tym samym sprowadza się do rozwoju samodzielności niezwykle ważnej w osiągnięciu gotowości szkolnej.

Kierując dziecko do przedszkola rodzice oczekują przede wszystkim zapewnienia ich dziecku bezpieczeństwa. Tym samym działalność naszego przedszkola jako priorytet traktuje wychowanie do bezpieczeństwa, a wdrożenie niniejszej innowacji postawi „kropkę nad i” naszym działaniom.

 


OPIS INNOWACJI

 

Idea stworzenia innowacji wypłynęła z chęci zapewnienia jednej  z podstawowych potrzeb małego dziecka tj. poczucia bezpieczeństwa, które to ma szczególny wpływ na jego harmonijny i wszechstronny rozwój.

To co powszechnie uważane za naturalne często jest bagatelizowane, sprowadzane i ograniczane jedynie do minimum. Dzieci w wieku przedszkolnym często nie są świadome i uświadamiane przez dorosłych jakie zagrożenia mogą wpływać na ich funkcjonowanie w dzisiejszej rzeczywistości. Dlatego nadrzędnym celem jest dla nas upowszechnianie wiadomości i rozwijanie umiejętności dotyczących nawyków, unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw.

W związku z tym wychowanie do bezpieczeństwa szeroko rozumiane jest priorytetem ku tworzeniu innowacji pedagogicznej.

Niniejsza innowacja jest innowacją programową poszerza treści i zadania zawarte w realizowanych w naszym przedszkolu programach wychowania przedszkolnego:

 • „Ku dziecku” B. Bilewicz- Kuźnia i T. Parczewskiej, wyd. Nowa Era
 • „Przedszkolne zabawiani- Jak po sznurku” A. Guła i M. Szwemińska, wyd. Didasko.

 

Zgodnie z koncepcją Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Olsztynie treści zawarte w programie innowacyjnym są dostosowane do możliwości intelektualnych, psychofizycznych i potencjału wychowanków. Zawiera treści zgodne z Podstawą Programową- dziecko kończące przedszkole  i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej :

 1. Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
 2. Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
 3. Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
 4. Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych;
 5. Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu, ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie; oraz rozszerza je o nowe zagadnienia.

 

W zakresie bezpieczeństwa w środowisku społeczno- przyrodniczym rozszerza o:
wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

 • kształtowanie humanitarnej postawy w stosunku do organizmów żywych;
 • uświadamianie zagrożeń płynących ze świata roślin i zwierząt;
 • znajomość oznaczeń środków niewskazanych i niebezpiecznych dla dzieci i środowiska.

 

W naszej innowacji poruszamy również ważne zagadnienie dotyczące zagrożeń płynących ze świata dorosłych. Jest to temat niezwykle znany jednakże pomijany w wychowaniu przedszkolnym. Skupiamy się tu przede wszystkim na:

 • budowaniu poczucia granic własnej intymności
 • wypracowania postawy ograniczonego zaufania do osób dorosłych  i nieznanych
 • kształtowanie świadomości poczucia krzywdy wynikającej z zachowania dorosłego
 • poruszenie tematu „złego dotyku”


W
realizacji zadań programowych innowacji nastawiamy się  na ciągłość, systematyczność i kompleksowość oddziaływań.

Wdrażanie działań innowacji planowane jest na okres trzech lat, od września 2013 roku do czerwca 2016 roku. Realizowana będzie we wszystkich grupach wiekowych oddziałów przedszkolnych (3-6 lat).

Program jest elastyczny, dostosowany do możliwości, zainteresowań wychowanków oraz umiejętności organizacyjnych nauczycieli. Innowacja ujęta jest w Planie Wychowawczym Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Olsztynie.

 ZAŁOŻENIA INNOWACJI

 

Cel ogólny: upowszechnianie i podniesienie poziomu umiejętności związanych z zaspokojeniem potrzeby poczucia bezpieczeństwa;

Cele szczegółowe:

 • stosowanie zasad bezpiecznego funkcjonowania w codziennym życiu;
 • kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia
 • uświadamianie zagrożeń płynących ze świata dorosłych
 • opieka oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu w przedszkolu i poza nim
 • propagowanie prozdrowotnego stylu życia
 • profilaktyka i unikanie sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu
 • pozorowanie i stwarzanie sytuacji stawiających dziecko w obliczu zagrożenia
 • rozwijanie zdolności radzenia sobie w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu

Szczegółowa realizacja celów zawarta jest w treściach programu.

Metody pracy:

 • drama i pantomima
 • gry dydaktyczne
 • wycieczki
 • konkursy
 • teatrzyki tematyczne
 • eksperymenty
 • samodzielne doświadczenia dziecka poprzez spontaniczne działania

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zbiorowa

Przewidywane efekty:

 • dziecko samodzielnie podejmuje decyzje związane z zachowaniem własnego bezpieczeństwa
 • bezpiecznie bawi się w domu i przedszkolu
 • przewiduje niebezpieczne skutki działań własnych i innych
 • informuje dorosłego (znaczącego dla dziecka) o poczuciu zagrożenia
 • wdraża i przyjmuje właściwą postawę wobec funkcjonowania w świecie społecznym zgodnie z realizowanymi treściami zawartymi w innowacji.

 


EWALUACJA

 

Ewaluacja przeprowadzona zostanie na podstawie:

 • systematycznej obserwacji dzieci i ich działań szczególnie podczas spontanicznych zabaw i praktycznych realizacji treści innowacji,
 • rozmów z dziećmi,
 • rozmów z rodzicami i ich opinii zebranej na podstawie ankiety na zakończenie innowacji,
 • treści innowacji zawierane będą w miesięcznych planach dydaktyczno- wychowawczych oraz w zapisach dziennych zajęć poszczególnych oddziałów przedszkolnych,
 • stworzony zostanie arkusz zbiorczy realizowanych danych treści z innowacji każdej grupy wiekowej w oddziałach przedszkolnych.

Wyniki ewaluacji przedstawione zostaną Dyrektorowi przedszkola i rodzicom po zakończeniu innowacji.

 

Autorzy innowacji:

mgr Marta Burakiewicz
mgr Marta Greitzig
mgr Maria Jabłońska