Copyright 2020 - Custom text here
 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W OLSZTYNIE

 


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zmianami)
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
 3. Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Olsztynie przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 09.03.2012 r.

Koncepcja rozwoju przedszkola została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 14 września 2012 r. i jest aktualizowana w miarę potrzeb Przedszkola.


ŹRÓDŁA PLANOWANIA I OPRACOWANIA KONCEPCJI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

Koncepcja rozwoju przedszkola została opracowana przez Radę Pedagogiczną.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz analiza mocnych i słabych stron przedszkola na podstawie których, wytyczono kierunki dalszych działań.

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

Przedszkole Miejskie Nr 5 położone jest na osiedlu Generałów przy ul. Gen. St. Maczka 11. Jest to nowe przedszkole, wybudowane zgodnie z wszelkimi unijnymi wymogami.  Do dyspozycji dzieci jest siedem sal zabaw wraz z przynależnymi do nich łazienkami i gabinet pracy indywidualnej. Atrakcją przedszkola jest duży ogród, wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny, dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.

BAZA PRZEDSZKOLA

Budynek jest piętrowy, posiada duże przestronne sale wyposażone w estetyczne, kolorowe meble, dostosowane do wzrostu dzieci. Różnorodne pomoce oraz zabawki edukacyjne umożliwią zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci: bezpieczeństwa, ruchu, zabawy, działania, eksperymentowania oraz poznawania i ekspresji. Pozwolą też na tworzenie ośrodków (kącików zainteresowań) służących do podejmowania przez dzieci różnorodnej działalności: plastycznej, muzycznej, teatralnej i ruchowej. Ponadto placówka wyposażona jest w wiele pomieszczeń dodatkowych:, m.in. pokój nauczycielski, gabinet logopedyczny, pomieszczenia socjalne, zaplecze kuchenne, itd. Wokół przedszkola są 2 place zabaw, dla dzieci młodszych i starszych. Tu przedszkolaki mogą wypoczywać, jak też zaspokajać naturalną potrzebę ruchu. Atrakcyjny sprzęt sportowy jest zgodny z certyfikatami jakości i bezpieczeństwa. Dzieci młodsze mogą korzystać ze świeżego powietrza wychodząc z sal bezpośrednio na piękny duży taras.

ORGANIZACJA PRACY

Organizację pracy placówki określa arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ prowadzący. Do przedszkola uczęszcza 175 dzieci w wieku 3-6- lat, zorganizowanych w 7 oddziałach zróżnicowanych pod względem wieku.
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30
Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej. Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających do 10 godzin w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:

 • co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu,
 • co najmniej 1/5 czasu dzieci bawią się,
 • 2/5 czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
 • najwyżej 1/5 czasu zajmują dzieciom zajęcia dydaktyczne.

W niedalekiej odległości od przedszkola usytuowana jest szkoła podstawowa, do której po ukończeniu przedszkola trafi większość wychowanków. Da to szansę na systematyczne badanie ich losów i odpowiednie doskonalenie oraz modyfikowanie oferty placówki.
Przedszkole zatrudnia:

 • 15 nauczycielek (w tym dyrektor),
 • 13 pracowników obsługi i administracji.

Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje i kompetencje do pracy z dziećmi przedszkolnymi: 15 nauczycielek posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Aktualnie 4 nauczycielki  są w trakcie odbywania stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i 1 nauczycielka na stopień awansu zawodowego nauczyciela  dyplomowanego.

PERSONEL PLACÓWKI OCZEKUJE OD SWOJEJ PLACÓWKI:

 • wsparcia w trudnych sytuacjach,
 • współpracy przy podejmowaniu decyzji,
 • dofinansowania różnych form doskonalenia zawodowego,
 • dostrzegania osiągnięć,
 • sprawiedliwej oceny,
 • pomocy ze strony specjalistów,
 • dobrej, serdecznej atmosfery.

 

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Zapewnia dzieciom nie tylko realizację podstawy programowej, ale także umożliwia udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycielki pracujące w przedszkolu, a posiadające dodatkowe kwalifikacje do ich prowadzenia.
Zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, zajęcia umuzykalniające,  oraz tańce prowadzone są  dla całej grupy, podobnie jak zajęcia logopedyczne w ćwiczeniach  emisyjnych i dykcyjnych.
Nie kolidują one z zajęciami wychowawczo – dydaktycznymi przewidzianymi w podstawie programowej.
Dzieci mogą korzystać również z bezpłatnych zajęć typu: terapia pedagogiczna, socjoterapia, kółko plastyczne oraz kółko teatralne.
Ponadto w grupach 5-6-latków odbywać się będą zajęcia religii  (za zgodą rodziców).

WIZJA - „Przedszkole drugim domem dziecka”

Przedszkole miejscem:

 • gdzie rozwija się wrodzone talenty i zdolności dzieci,
 • odkrywa ich zainteresowania i wspiera w  realizacji,
 • gdzie diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci.

 

MISJA

Wychowanie dziecka szczęśliwego, odpowiedzialnego, potrafiącego współdziałać w zespole, dziecka tolerancyjnego i otwartego na różne możliwości nauki.
Zależy nam, aby droga życiowa naszego wychowanka przebiegała zgodnie z jego możliwościami i marzeniami.
Wierzymy, że działania edukacyjno-wychowawcze podejmowane w naszym przedszkolu w niedalekiej przyszłości przełożą się na sukcesy szkolne, a także ważne (trafne) decyzje życiowe młodego człowieka.
Naszym marzeniem jest, aby czas spędzony w naszej placówce był wspominany, jako jeden z najpiękniejszych okresów życia człowieka.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Szczegółowe cele i zadania zawiera statut przedszkola

W PRZEDSZKOLU DAJEMY DZIECIOM MOŻLIWOŚĆ:

 • odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości,
 • gromadzenia doświadczeń i nabywania zdolności zgodnie z indywidualnymi potrzebami, upodobaniami, tempem i rodzajem inteligencji,
 • nabywania umiejętności poprzez działanie,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji w gronie rówieśników i dorosłych,
 • uczestniczenia w zabawach i grach sportowych,
 • warsztatach: plastycznych, muzycznych, teatralnych, itp.
 • inicjowania zachowań proekologicznych,
 • kreatywnego myślenia,
 • budowania systemu wartości,
 • rozwijania uzdolnień,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • snu i wypoczynku, gdy tego potrzebuje.

 

PRACA PEDAGOGICZNA

Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego.
Programy Wychowania Przedszkolnego  realizowane w przedszkolu dopuszcza dyrektor na wniosek nauczycieli w danym roku szkolnym.

W bieżącym roku szkolnym są to:

 • „Ku dziecku” B. Bilewicz-Kuźnia i T. Parczewska wyd. Nowa Era
 • „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska wyd. MAC Edukacja- program własny „Przedszkole w wehikule czasu czyli geograficzno – historyczny program autorski z zakresu edukacji poznawczej”, opracowany przez p. Joannę Myślak - Orzechowską, dopuszczony do użytku przedszkolnego,
 • „Kochamy dobrego Boga”Komisja KEP pod red. Wł. Kubik, wyd. WAM


Ponadto Przedszkole bierze udział w następujących akcjach:

 • „Wielka Orkiestra św. Pomocy”,
 • „Świąteczna Paczka”,
 • „Olsztyńskie Pięciolatki segregują Odpadki”,
 • „Klub Naszej Ziemi”,
 • „Akademia Aquafresh”- ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków”,
 • „Cała Polska czyta dzieciom”.


Planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia indywidualizację, zainteresowania i możliwości dzieci, podstawę programową i wybrany program wychowania przedszkolnego, przyjęte do realizacji cele wychowania i nauczania, działania zorientowane na dziecko, pory roku, święta i uroczystości.

Na podstawie opinii oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wedle potrzeb dziecięcych, na wniosek rodziców, realizowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania oraz kształcenia specjalnego.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje do pracy na rzecz przedszkola. Współpracy przedszkola z domem rodzinnym  towarzyszy troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych potrzeb i o jego wychowanie. Rodzice dzieci mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydować w sprawach przedszkola i wyrażać swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty na linii przedszkole-dom. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji, co sprzyja ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.

Formy współpracy pomiędzy rodzicami, a przedszkolem:

 • zebrania Rady Rodziców, ogólne i grupowe; coroczne wybory do Rady Rodziców, zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 • kontakty indywidualne, konsultacje,
 • formy pracy otwartej, warsztaty, imprezy i uroczystości,
 • wspólne dla dzieci i rodziców przedszkolne zabawy plenerowe i wycieczki,
 • popołudniowe spotkania dzieci i rodziców pt.: ”Bawimy się razem”
 • włączenie rodziców w realizację przedsięwzięć podejmowanych przez przedszkole,
 • udział rodziców w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • organizowanie spotkań ze specjalistami (psycholog, logopeda, pedagog)
 • organizowanie „dni otwartych” przedszkola dla naszych potencjalnych klientów – dzieci i ich rodziców
 • realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.


W każdym oddziale opracowuje się plan współpracy z rodzicami na dany rok szkolny oraz tworzy się Trójki grupowe, spośród których wybiera się Radę Rodziców.
Rada Rodziców stanowi organ przedszkola bezpośrednio współpracujący z dyrektorem w celu wspierania działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola.
Szczegółowe zadania Rady Rodziców zawiera Statut placówki oraz Regulamin Rady Rodziców.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Placówka współpracuje z  instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, m.in.:

 • poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
 • szkołą osiedlową,
 • innymi placówkami przedszkolnymi,
 • biblioteką osiedlową, biblioteką ABC,
 • placówkami kulturalno-oświatowymi, np. Muzeum Przyrody, Muzeum Warmii i Mazur, Teatr Lalek, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, UW-M, itp.
 • gospodarstwami agroturystycznymi w okolicach miasta,
 • placówkami użyteczności publicznej i innymi.

Każdy oddział  opracowuje plan współpracy ze środowiskiem na dany rok szkolny.

ABSOLWENCI NASZEGO PRZEDSZKOLA SĄ:

 • aktywni,
 • otwarci,
 • umiejętnie pokonujący trudności,
 • dobrze wychowani,
 • posiadający umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole,
 • zgodnie z założeniem strategii rozwoju przedszkola są przygotowani do samodzielnego funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.